Bestämmelser för grävning

Bestämmelser i samband med arbeten nära Härryda Energi ABs kablar och elanläggningar i allmän mark och tomtmark.

Före arbetet

Innan grävningsarbete eller annat arbete under marknivå,  påbörjas behöver du veta att du gräver i "ofarlig mark". Uppgift om kablarnas läge ska alltid hämtas först innan du gräver.

Kontakta ledningskollen.se för begäran om kabelutsättning senast 5 dagar före grävning.

Vid grävning

Maskingrävning får inte ske närmare korsande kablar, belysningsstolpar, ledningsstolpar, stag eller kabelskåp än 1 meter. Om korsande kablar frilagts genom handschaktning ska maskingrävning ske minst 0,5 meter från frilagd kabel.

Vid schaktning parallellt med kabelstråk får maskingrävning inte ske närmare än 1 meter från befintlig kabel. Om kabeln frilagts genom handschaktning får maskinschaktning ske intill 0,5 meter från frilagd kabel. Eventuella åtgärder som exempelvis upphängning av kablar, skyddsinklädning mm anvisas av Härryda Energi.

All schaktning för friläggning av kablar samt innanför 0,5 meter från frilagda kablar ska ske för hand och med stor försiktighet på grund av personfara.

Vid borrning

Jordborrningar, neddrivning av rör och liknande, får inte utföras närmare utsatta kabellägen än 1 meter. Avståndet kan minskas till lägst 0,5 meter om utsättaren så bedömer. Sådan reducering ska vara klart angiven på utsättningsanmodan. Borrning inom ovan angivna mått får endast ske sedan kablarna frilagts genom handschaktning.

Vid igenfyllning av kulvert eller annan schakt

Om det finns behov av inmätning av kablar, kontakta Härryda Energi för att skapa tillfälle för inmätning före återfyllning. Sådan inmätning ordnas av en Härryda Energi representant.

Ansvar

Vid skada på Härryda Energis anläggningar är det bolag, eller person som ansvarar för arbetet, skyldig att ersätta de kostnader, som uppstått i samband med reparation av skadan.

Felanmälan

Om en anläggning/kablel blir skadad, trots försiktighet, ska detta anmälas omedelbart till Härryda Energi på telefon 031 - 724 64 70 (kontorstid) eller 031 - 88 01 23 (dygnet runt).

Skadad kabel får inte vidröras. Det kan vara förenat med livsfara. Området ska spärras av och bevakas tills dess att Härryda Energi kommit till platsen.

Utsättningen gäller direkt och en månad efter utförandet. Om grävnings- eller borrningsarbetet ska utföras efter denna tidpunkt, behöver du kontakta Härryda Energi för en ny kabelutsättning. Kostnad för extra utsättning betalas av beställaren.

 

Denna film visar hur man letar kabelfel i marken, så kallad stötning.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.