Övervakningsplan Härryda Energi AB 2021

Orgnr:556026-3245

 

Bakgrund

Övervakningsplanen är upprättad enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd.

Syftet med denna övervakningsplan är att få en övergripande bild av elnätsverksamhetens juridiska och organisatoriska ställning och funktion och att garantera att Härryda Energi i egenskap av nätkoncessionshavare inser vikten av att agera neutralt, objektivt och icke-diskriminerande för att inte otillbörligt gynna någon aktör på elmarknaden, d.v.s. elhandlare eller elproducent.

Övervakningsplanen ska i relevanta och tillämpliga delar för den enskilda processen i nätverksamheten, följas av personalen i enlighet med elnätsföretagets interna processer och rutiner.

 

Omfattning

Övervakningsplanen omfattar Härryda Energis nätverksamhet. För Härryda Energi innebär detta att en övervakningsplan upprättas avseende redovisningsområde REL00078.

 

Juridisk åtskillnad

Nätverksamhet är den verksamhet som ingår i bolaget. Från 2010 finns även Härryda Energi Elhandel AB som bedriver endast elhandel.

Planen fastställs av VD

Funktionell åtskillnad

Eftersom Härryda Energi har mindre än 100 000 kundanläggningar kan de två aktiebolagen elhandel och elnätverksamhet ha gemensam VD och företagsledning.

Båda energibolagen tillämpar kommunala principer för tillsättning av styrelseledamöter. I egenskap av ägare utser kommunfullmäktige styrelse till respektive bolag.

 

Koncerngemensamma tjänster

Härryda Energi Elhandel AB har inga anställda utan köper tjänster från Härryda Energi AB.

För att undvika diskriminering informeras och utbildas samtliga berörda om att elnätverksamhetens information inte får utnyttjas till annat än elnätverksamhet.

Tjänster som köps av Härryda Energi är bland annat:

•    Kundservice med fakturering

•    Stabsfunktioner så som ekonomi

•    Personal och VD

•    Kvalitet, miljö och IT

Avdelningschefer och arbetsledare styr verksamheten direkt under gemensam VD utefter givna rutiner, avtal, och beställningar.

Samtliga tjänster köps till marknadskostnadspris utgående från nyttjandegrad, lön, lokalkostnad, IT-kostnad.

Genom att årligen följa upp och korrigera nyttjandegraden och göra externa jämförelser så uppfylls de marknadsmässiga villkoren.

Diskriminerande beteende undviks genom tydliga riktlinjer och policys. Risk för diskriminering kan finnas på kundservice. Vid utbildningar påtalas tydligt var riskerna finns och hur man ska göra för att undvika diskriminering.

 

Marknadsmässiga villkor

Vi tillämpar avtal och fastlagda rutiner på ett sätt som säkerställer att ingen form av korssubventionering sker. Självkostnadspris samt externa jämförelser säkerställer marknadsmässiga villkor.

 

Hantering av kommersiellt känslig information

Som kommunalt energibolag lyder vi under offentlighetsprincipen vilket innebär att handlingar som inkommit till oss eller upprättats hos oss omfattas av offentlighetsprincipen om de inte är att betrakta som arbetsmateriel. Uppgifter kan hanteras med sekretess i speciella fall.

Kategorier av information och uppgifter som betraktas kommersiellt känsliga är:

•    Kundregister

•    Förbrukningsstatistik

•    Kundanläggningsinformation

•    Kreditvärdighet hos kunder

•    Avtalsvillkor

Kommersiellt känslig information hanteras enbart av personal som tilldelats uppdraget att hantera denna information. Detta följer av personalkategorins uppdragsbeskrivning och övriga rutiner.

Kommersiellt känslig information hanteras på ett sådant sätt att diskriminering gentemot övriga aktörer inte sker.

Koncerngemensam eller annan inhyrd personal får ta del av informationen men får inte nyttja den för annan verksamhet än elnätverksamheten.

Våra interna rutiner och processer hindrar icke-behöriga anställda vid nätverksamheten eller annan verksamhet inom koncernen tillgång till kommersiellt känsliga uppgifter.

Inhyrd personal eller personal som p.g.a. avtalsförhållanden eller liknande utför arbete åt oss eller i vårt namn, utan att vara anställd hos oss, ska jämställas med anställda i fråga om dessa skyldigheter.

Därför återges dessa skyldigheter i beställningar och gäller all personal som utför arbete i elnätsföretagets namn och dessa ska också regelbundet upplysas om sina skyldigheter.

Vi följer regelbundet upp att dessa skyldigheter uppfylls.

Samtliga anställda inom Härryda Energi AB har tagit del av innehållet i övervakningsplanen.

 

Utbildning till anställda för att motverka diskriminerande beteenden

Vår personal eller annan person som representerar eller gör tjänst åt oss får regelbundet utbildning i tillämpliga delar av ellagen samt övervakningsplanen och tillhörande rutiner och policys för att säkerställa att diskriminerande beteende p.g.a. okunskap motverkas.

Informationen/utbildningen organiseras och genomförs återkommande i vår regi.

 

Ansvarig för övervakningsplanen och rutiner för uppföljning

VD utser övervakningsansvarig och fastställer övervakningsplanen.

Ansvarig för att övervakningsplanen upprättas och följs upp samt att den årliga rapporten upprättas och offentliggörs är Marknadschef på Härryda Energi AB, övervakningsansvarig.

Marknadschef ansvarar för regelbunden uppföljning av processer och utbildning av personal som hanterar känslig information.

Uppföljning sker löpande vid arbetsplatsträffar.

Övervakningsansvarig tillser årligen att berörda chefer rapporterar utförda åtgärder i enlighet med övervakningsplanen. Kontroll görs att planen har följts.

Genomgång avseende övervakningsplanen sker i företagsledningen i anslutning till att övervakningsplanens årliga rapport presenteras.

 

Årliga rapporten

Den årliga rapporten avseende övervakningsplanen publiceras på Härryda Energis hemsida senast den 15 mars varje år.

Den årliga rapporten lämnas ut till den som begär att få ta del av den.

Den skickas även till Energimarknadsinspektionen senast den 15 mars varje år.

 

Övervakningsansvariges arbete med uppföljning och utvärdering av övervakningsplanen som genomförts under året

Övervakningsansvarige har under året följt upp att våra skyldigheter uppfyllts. Ingen överträdelse har skett under året.

Bland annat har man tittat på om det har gjorts förändringar i IT-system eller om personal har fått förändrade arbetsuppgifter och därmed skall ha ändrade behörigheter. Härryda Energi Elhandel AB har påbörjat arbetet med certifiering för Schysst elhandel under hösten 2021 där reglerna kring åtskillnad beaktas.
Det har också genomförts en genomgång om elmarknadens förutsättningar, aktörer och regelverk för personal på marknad och kundservice.

 

Mölnlycke 2022-03-15

Härryda Energi AB

 

Susanne Ernfridsson

VD

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.