Övervakningsplan Härryda Energi AB 2018

Orgnr:556026-3245

 

Bakgrund

Övervakningsplanen är upprättad enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd.

Syftet med denna övervakningsplan är att få en övergripande bild av elnätsverksamhetens juridiska och organisatoriska ställning och funktion och att garantera att Härryda Energi i egenskap av nätkoncessionshavare inser vikten av att agera neutralt, objektivt och icke-diskriminerande för att inte otillbörligt gynna någon aktör på elmarknaden, d.v.s. elhandlare eller elproducent.

Övervakningsplanen ska i relevanta och tillämpliga delar för den enskilda processen i nätverksamheten, följas av personalen i enlighet med elnätsföretagets interna processer och rutiner.

 

Omfattning

Övervakningsplanen omfattar Härryda Energis nätverksamhet. För Härryda Energi innebär detta att en övervakningsplan upprättas avseende redovisningsområde REL00078.

 

Juridisk åtskillnad

Nätverksamhet är den verksamhet som ingår i bolaget. Från 2010 finns även Härryda Energi Elhandel AB som bedriver endast elhandel.

Planen fastställs av VD

Funktionell åtskillnad

Eftersom Härryda Energi har mindre än 100 000 kundanläggningar kan de två aktiebolagen elhandel och elnätverksamhet ha gemensam VD och företagsledning.

Båda energibolagen tillämpar kommunala principer för tillsättning av styrelseledamöter. I egenskap av ägare utser kommunfullmäktige styrelse till respektive bolag.

 

Koncerngemensamma tjänster

Härryda Energi Elhandel AB har inga anställda utan köper tjänster från Härryda Energi AB.

För att undvika diskriminering informeras och utbildas samtliga berörda om att elnätverksamhetens information inte får utnyttjas till annat än elnätverksamhet.

Tjänster som köps av Härryda Energi är bland annat.

 

•    Kundservice med fakturering

•    Stabsfunktioner så som ekonomi

•    Personal och VD

•    Kvalitet, miljö och IT

 

Avdelningschefer och arbetsledare styr verksamheten direkt under gemensam VD utefter givna rutiner, avtal, och beställningar.

Samtliga tjänster köps till marknadskostnadspris utgående från nyttjandegrad, lön, lokalkostnad, IT-kostnad.

Genom att årligen följa upp och korrigera nyttjandegraden och göra externa jämförelser uppfylls de marknadsmässiga villkoren.

Diskriminerande beteende undviks genom tydliga riktlinjer och policys. Risk för diskriminering kan finnas på kundtjänst. Vid utbildningar påtalas tydligt var riskerna finns och hur man ska göra för att undvika diskriminering.

 

Marknadsmässiga villkor

Vi tillämpar avtal och fastlagda rutiner på ett sätt som säkerställer att ingen form av korssubventionering sker. Självkostnadspris samt externa jämförelser säkerställer marknadsmässiga villkor.

 

Hantering av kommersiellt känslig information

Som kommunalt energibolag lyder vi under offentlighetsprincipen vilket innebär att handlingar som inkommit till oss eller upprättats hos oss omfattas av offentlighetsprincipen om de inte är att betrakta som arbetsmateriel. Uppgifter kan hanteras med sekretess i speciella fall.

Kategorier av information och uppgifter som betraktas kommersiellt känsliga är:

 

•    Kundregister

•    Förbrukningsstatistik

•    Kundanläggningsinformation

•    Kreditvärdighet hos kunder

 

Kommersiellt känslig information hanteras enbart av personal som tilldelats uppdraget att hantera denna information. Detta följer av personalkategorins uppdragsbeskrivning och övriga rutiner.

Kommersiellt känslig information hanteras på ett sådant sätt att diskriminering gentemot övriga aktörer inte sker.

Koncerngemensam eller annan inhyrd personal får ta del av informationen men får inte nyttja den för annan verksamhet än elnätverksamheten.

Våra interna rutiner och processer hindrar icke-behöriga anställda vid nätverksamheten eller annan verksamhet inom koncernen tillgång till kommersiellt känsliga uppgifter.

Inhyrd personal eller personal som p.g.a. avtalsförhållanden eller liknande utför arbete åt oss eller i vårt namn, utan att vara anställd hos oss, ska jämställas med anställda i fråga om dessa skyldigheter.

Därför återges dessa skyldigheter i beställningar och gäller all personal som utför arbete i elnätsföretagets namn och dessa ska också regelbundet upplysas om sina skyldigheter.

Vi följer regelbundet upp att dessa skyldigheter uppfylls.

 

Utbildning till anställda för att motverka diskriminerande beteenden

Vår personal eller annan person som representerar eller gör tjänst åt oss får regelbundet utbildning i tillämpliga delar av ellagen samt övervakningsplanen och tillhörande rutiner och policys för att säkerställa att diskriminerande beteende p.g.a. okunskap motverkas.

Vår personal eller annan person som representerar eller gör tjänst åt oss informeras om relevanta rekommendationer över agerande gentemot övriga aktörer på marknaden. Informationen/utbildningen organiseras och genomförs återkommande i vår regi. Uppföljning av hur personalen tillämpar utbildningen görs.

 

Ansvarig för övervakningsplanen och rutiner för uppföljning

VD fastställer övervakningsplanen.

Ansvarig för att övervakningsplanen upprättas och följs upp samt att den årliga rapporten upprättas och offentliggörs är Affärsstöd på Härryda Energi AB.

Marknad är ansvarig för regelbunden uppföljning av processer och utbildning av personal som hanterar känslig information.

Uppföljning sker löpande vid arbetsplatsträffar. Utvärdering sker en gång per år i samband med den årliga rapporteringen.

 

Årliga rapporten

Den årliga rapporten avseende övervakningsplanen publiceras på Härryda Energis hemsida senast den 1 april varje år.

Den årliga rapporten lämnas ut till den som begär att få ta del av den.

Den skickas även till Energimarknadsinspektionen senast den 1 april varje år.

 

Beslutade och kommande förändringar och andra åtgärder

Följande åtgärder kommer beslutas och genomföras under det kommande året i syfte att tydliggöra vad våra olika handläggare har att rätta sig efter.

 

1.   Utbilda anställd personal, företagsledningen och marknadsfunktionen som utför tjänster åt Härryda Energi Elhandel AB

2.   Utvärdera tillämpningen av övervakningsplanen

3.   Komplettera texter i avtal, beställningar, rutiner och policys för att tydliggöra övervakningsplanen.

 

Mölnlycke 2019-03-12

Härryda Energi AB

 

Susanne Ernfridsson

VD

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.