Praktiska frågor om solceller


Vad krävs för att ett hus ska vara lämpligt för solceller?
♦  Fri takyta på hus eller garage på minst 10 m²
♦  Takytan vetter mot syd, sydväst eller sydost
♦  Takytan är fri från skugga
♦  Takytan har en lutning på cirka 0-60 grader. Även andra lutningar fungerar men monteringen och effekten blir lite annorlunda.
♦  Plats för växelriktaren nära systemet (till exempel på vind eller elrum)

Tar solcellerna mycket plats på taket?
Det beror på hur stor anläggning du önskar. Du får knappt 0,2 kW i installerad effekt per kvadratmeter.

Vilka hustak fungerar för montage av solceller?
De flesta takbeläggningar fungerar, men vissa taktyper kräver extra arbete. 

Hur fungerar solceller?
Solcellerna monteras på hustaket (eller annan lämplig yta) och ansluts till din elinstallation i huset. När solen skiner genererar de el, som går direkt till ditt hem. En klar sommardag produceras det som mest el och en mulen vinterdag knappt något alls. På natten produceras inget. Solcellerna avger inget ljud och det krävs nästan inget underhåll på anläggningen.

Vilka fördelar får jag av solcellerna?
Med solceller på taket tar du kontroll över din egen elproduktion. Du påverkas i mindre utsträckning av elprisets svängningar. Hur mycket beror på storleken på din solcellsanläggning. Hur lång tid det tar innan anläggningen är återbetald beror på flera faktorer som: storleken på anläggningen, hur finansieringen är, om du får bidrag, placeringen av solcellerna med mera.

Är det fördelar för miljön?
Solen är en förnybar energikälla. Elproduktionen från solcellerna sker utan tillsats av ämnen eller bränslen och det blir inte heller några utsläpp. Det blir inte heller några störande ljud från elproduktionen varken för dig eller grannarna. Den energi som går åt för att tillverka solcellerna är liten i förhållande till den energi som solcellerna ger.

Hur fungerar det?
Solcellerna monteras på taket (eller annan lämplig yta)

Solcellerna producerar likström och ansluts därför via en växelriktare till elinstallationen i huset. Växelriktarem omvandlaren likströmmen till växelström.

Allt sköter sig helt automatiskt. När solen lyser produceras el.

Om produktionen är större än din egen förbrukning så köper vi den elen av dig.

Är det verkligen tillräckligt med sol i Sverige?
I Sverige finns bra förutsättningar för solel, med en solinstrålning nästan lika hög som i centrala Europa.

Hur effektiva är solcellerna?
Ett solcellssystem omvandlar cirka 10-15 procent av den inkommande solenergin till elektricitet. Elproduktionen är beroende av mängden solinstrålning, läge och skuggning samt takets riktning och lutning. I Sverige varierar årsproduktionen mellan 800 och 1 100 kWh för per kW installerad effekt, om solcellspanelerna är riktade mot söder och utan skuggning.

Producerar solcellerna el även när det är strömavbrott?
Nej, vid strömavbrott slutar anläggningen att producera av säkerhetsskäl. Det får inte matas in el på nätet medan reparationsarbetet pågår.

Kan man lagra el som man inte använder?
Ja det går med hjälp av batterier. Man kan lagra överskott från dagen till kvällen och natten när man oftast använder mest el i hushållet. Detta innebär att man inte säljer lika mycket el. Sådana batterier är anpassade för att användas ofta och att lagra små mängder el under några timmar upp till något dygn. De är fortfarande förhållandevis dyra så det kan vara svårt att motivera ekonomiskt. Möjlighet att söka bidrag finns. Läs mer på Energimyndighetens hemsida.

Hur går anslutningen till elnätet till?
Installationen av din solcellsanläggning behöver göras av en behörig elinstallatör. Installatören skickar in en föranmälan innan installationen påbörjas samt en färdiganmälan när arbetet är klart. Därefter kommer vi ut och kontrollerar anläggningen innan den får kopplas mot elnätet. Din elmätare börjar mäta både din konsumtion och din produktion så snart installationen är klar. Läs mer under fliken Elnät och ”Producera egen el – mikroproduktion”.

Vad krävs för att jag ska kunna sälja min överskottsel till Härryda Energi?
Oavsett var du bor och vilket nätbolag du har kan du teckna avtal om att sälja din solel till Härryda Energi. Förutsättningen är att du klassas som mikroproducent. Mikroproducent är du om du har en huvudsäkring på högst 63 A och din produktionsanläggning en effekt på maximalt 43,5 kW (motsvarar mer än 200 kvadratmeter solcellspaneler). Innan du kan börja sälja överskottsel måste ditt nätbolag utföra mätarbyte.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.