Avbrottsersättning


Ersättning och avbrott

Om du råkar ut för ett elavbrott under minst tolv timmar i följd kan du ha rätt till avbrottsersättning eller skadestånd. Ersättningen ska betalas ut inom sex månader från utgången av den månad som elnätsföretaget fick information om avbrottet. Ersättningen betalas ut automatiskt och du behöver alltså inte anmäla till oss att du önskar ersättning.

Kom ihåg! Har du inte fått avbrottsersättningen inom två år från det att avbrottet upphörde ska du själv göra anspråk på ersättningen. Elnätsföretaget ska då också betala ränta enligt 6§ räntelagen (1975:635).

Avbrottets längd

Ett elavbrott anses ha upphört om elen fungerat oavbrutet minst två timmar i sträck.

Belopp och utbetalning

Avbrottsersättningens storlek beror på avbrottets längd och elanvändarens årliga nätkostnad (se tabell nedan). Lägsta ersättningsnivå är idag 1000 kronor. Under två förutsättningar kan avbrottsersättningen sänkas:

  • Om skyldigheten att betala är oskäligt ekonomiskt betungande för nätföretaget.
  • Om överföringen av el har behövts försenas för att inte utsätta nätföretagets arbetstagare för betydande risker.

 

Avbrottsperiod i timmar

Ersättning i procent av beräknad årlig årskostnad

12-24

12,5 %

24-48

37,5 %

48-72

62,5 %

72-96

87,5 %

96-120

112,5 %

120-144

137,5 %

144-168

162,5 %

168-192

187,5 %

192-216

212,5 %

216-240

237,5 %

240-264

262,5 %

264-288

287,5 %

>288

300 %

 

Undantag

Det finns några undantag där elanvändaren inte har rätt till avbrottsersättning trots ett avbrott:

  • Om avbrottet beror på elanvändarens försummelse.
  • Om elen bryts av säkerhetsskäl eller för att bevara god drifts- och leveranssäkerhet.
    • Om felet beror på hinder utan nätföretagets kontroll som företaget inte skäligen kunde ha förväntats ha räknat med och
           vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
  • Om avbrottet beror på ett fel i ett nät med en spänning om 220 kilovolt eller mer.

 

Hjälp och möjlighet att pröva

Om du vill få vägledning om exempelvis jämkning av avbrottsersättning eller om undantag gäller kan du som elanvändare vända dig till Konsumenternas Elrådgivningsbyrå eller till din kommuns konsumentvägledare. Vill du få beslutet prövat kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol. Klicka här för mer information.

Skadestånd vid elavbrott

Om du som kund eller konsument har fått en påvisbar ekonomisk skada som uppkommit genom ett elavbrott kan du enligt reglerna i ellagen ha rätt till skadestånd. Detta är oberoende av elavbrottets längd. Skadeståndet omfattar ersättning för utgifter och inkomstbortfall samt annan förlust på grund av avbrottet.

Tvåårsgräns för krav

Härryda Energi AB måste underrättas om ersättningskravet inom två år från att skadan inträffat, annars förlorar du rätten till ersättning enligt lagen. Om du ska skicka ett krav till oss gör du det skriftligt. När vi mottagit det bekräftar vi detta till dig och utreder sedan om ersättning ska utbetalas. Kvitton och annat som kan styrka att kostnaderna varit nödvändiga och skäliga ska bifogas kravet.

Avräkning

Om du har rätt till skadestånd innebär reglerna att avbrottsersättning ska avräknas från skadeståndet.

Jämkning

Skadestånd kan jämkas efter vad som är skäligt om skyldigheten är oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden.

Undantag

Konsumenter har inte rätt till skadestånd om nätföretaget visar att avbrottet beror på ett hinder utanför företagets kontroll som företaget inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder företaget inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Hemförsäkring

Din hem- eller villahemförsäkring kan också ge visst skydd mot skador som skett på grund av elavbrott. Det kan till exempel gälla ersättning för förstörda livsmedel eller förstörda kläder i tvättmaskin. En del försäkringsbolag ersätter också apparater som går sönder. Självriskerna varierar mellan försäkringsbolagen, men brukar vara minst 1000 kronor. Det förekommer också beloppsbegränsningar uppåt. Fråga ditt försäkringsbolag om vad som gäller i just ditt fall.

Synpunkter och klagomål

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.