Avbrottsersättning

Om du råkar ut för ett elavbrott under minst tolv timmar i följd kan du ha rätt till avbrottsersättning eller skadestånd.

Ersättningen ska betalas ut inom sex månader från utgången av den månad som elnätsföretaget fick information om avbrottet. Ersättningen betalas ut automatiskt och du behöver alltså inte anmäla till oss att du önskar ersättning. Kom ihåg! Har du inte fått avbrottsersättningen inom två år från det att avbrottet upphörde ska du själv göra anspråk på ersättningen. Elnätsföretaget ska då också betala ränta enligt 6§ räntelagen (1975:635).

Avbrottets längd

Ett elavbrott anses ha upphört om elen fungerat oavbrutet minst två timmar i sträck.

Belopp och utbetalning

Avbrottsersättningens storlek beror på avbrottets längd och elanvändarens årliga nätkostnad (se tabell nedan). Lägsta ersättningsnivå är idag 1 100 kronor. Under två förutsättningar kan avbrottsersättningen sänkas:

  • Om skyldigheten att betala är oskäligt ekonomiskt betungande för nätföretaget.
  • Om överföringen av el har behövts försenas för att inte utsätta nätföretagets arbetstagare för betydande risker.

Ersättningsunderlag:

Avbrottsperiod i timmar

Ersättning i procent av beräknad årlig nätkostnad

12-24 12,5 %
24-48 37,5 %
48-72 62,5 %
72-96 87,5 %
96-120 112,5 %
120-144 137,5 %
144-168 162,5 %
168-192 187,5 %
192-216  212,5 %
 216-240  237,5 %
240-264   262,5 %
 264-288  287,5 %
 >288  300 %


Undantag

Det finns några undantag där elanvändaren inte har rätt till avbrottsersättning trots ett avbrott:

  • Om avbrottet beror på elanvändarens försummelse.
  • Om elen bryts av säkerhetsskäl eller för att bevara god drifts- och leveranssäkerhet.
  • Om felet beror på hinder utan nätföretagets kontroll som företaget inte skäligen kunde ha förväntats ha räknat med och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
  • Om avbrottet beror på ett fel i ett nät med en spänning om 220 kilovolt eller mer.
     

Hjälp och möjlighet att pröva

Om du vill få vägledning om exempelvis jämkning av avbrottsersättning eller om undantag gäller kan du som elanvändare vända dig till Konsumenternas Elrådgivningsbyrå eller till din kommuns konsumentvägledare. Vill du få beslutet prövat kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol. Klicka här för mer information.

Skadestånd vid elavbrott

Om du som kund eller konsument har fått en påvisbar ekonomisk skada som uppkommit genom ett elavbrott kan du enligt reglerna i ellagen ha rätt till skadestånd. Detta är oberoende av elavbrottets längd. Skadeståndet omfattar ersättning för utgifter och inkomstbortfall samt annan förlust på grund av avbrottet.

Tvåårsgräns för krav

Härryda Energi AB måste underrättas om ersättningskravet inom två år från att skadan inträffat, annars förlorar du rätten till ersättning enligt lagen. Om du ska skicka ett krav till oss gör du det skriftligt. När vi mottagit det bekräftar vi detta till dig och utreder sedan om ersättning ska utbetalas. Kvitton och annat som kan styrka att kostnaderna varit nödvändiga och skäliga ska bifogas kravet.

Avräkning

Om du har rätt till skadestånd innebär reglerna att avbrottsersättning ska avräknas från skadeståndet.

Jämkning

Skadestånd kan jämkas efter vad som är skäligt om skyldigheten är oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden.

Undantag

Konsumenter har inte rätt till skadestånd om nätföretaget visar att avbrottet beror på ett hinder utanför företagets kontroll som företaget inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder företaget inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Hemförsäkring

Din hem- eller villahemförsäkring kan också ge visst skydd mot skador som skett på grund av elavbrott. Det kan till exempel gälla ersättning för förstörda livsmedel eller förstörda kläder i tvättmaskin. En del försäkringsbolag ersätter också apparater som går sönder. Självriskerna varierar mellan försäkringsbolagen, men brukar vara minst 1000 kronor. Det förekommer också beloppsbegränsningar uppåt. Fråga ditt försäkringsbolag om vad som gäller i just ditt fall.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.