•  

  Ta vara på solenergin
  med våra solpaneler

  Läs mer

 •  

  Härryda Energi

  - Närmare dig

  Teckna elavtal idag!

 •  

  Härryda Energi

  - Närmare dig


Planerade projekt

Vi är nu inne i ett skede med mycket ombyggnader i vårt elnät, och det planeras pågå i ett flertal år framåt. Ombyggnaderna förorsakas av:

 • ökande krav från samhälle, kunder och industri på bättre leveranssäkerhet (färre elavbrott),
 • åldrande elanläggningar samt
 • expansionen i kommunen med ökade behov av överföring av el.


Projekten och beskrivningarna i kartan visar en ungefärlig projektplan, som kan förändras över tid.
 Flera av projekten nedan ingår i omläggning till ökad kapacitet med 40 kV, se vidare 40 kV elnät.

[{"name":"H\u00e4rryda g\u00e5rd etapp 2","latLng":"57.699607,12.371957","area":"H\u00e4rryda","content":"Befintligt luftledningsn\u00e4t i omr\u00e5det fr\u00e5n Bodafors till Bj\u00f6rksj\u00f6n ers\u00e4tts med jordkabel. Totalt \u00e4r det ca 5km h\u00f6gsp\u00e4nningskabel och ca 3 km l\u00e5gsp\u00e4nningskabel som skall gr\u00e4vas ner. Nya moderna transformatorstationer med fj\u00e4rrstyrning skall ers\u00e4tta de gamla. Arbetena p\u00e5g\u00e5r och utf\u00f6rs av entrepren\u00f6r Tv\u00e5gr\u00e4vare.","year":"2017","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/yellow-pin.png"},{"name":"Stenbrottet","latLng":"57.653886,12.128112","area":"M\u00f6lnlycke","content":"H\u00e4rryda kommun planerar f\u00f6r nytt bostadsomr\u00e5de. Befintliga elkablar l\u00e4ggs om i nya l\u00e4gen och samordnas med \u00f6vriga nyttigheter. Ny n\u00e4tstation skall ers\u00e4tta befintlig. Projektet p\u00e5g\u00e5r f\u00f6r fullt.","year":"2017","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/yellow-pin.png"},{"name":"Ny Station","latLng":"57.6814224,12.2495445","area":"Skalmered","content":"V\u00e5r befintliga 20\/10kV station vid Skalmered st\u00e5r p\u00e5 tur att moderniseras. Befintligt utomhus-st\u00e4llverk har begr\u00e4nsad kapacitet och \u00e4r sv\u00e5rt att underh\u00e5lla. Det kommer att raseras och ers\u00e4ttas med en ny byggnad komplett med moderna st\u00e4llverksapparater och kontrollutrustning. Befintliga och nya transformatorer placeras utomhus. Projektet p\u00e5g\u00e5r enligt plan och utf\u00f6rs av entrepren\u00f6r EET, vilka \u00e4ven byggde mottagningsstationen i Landvetter. Ber\u00e4knas vara driftsatt v\u00e5ren 2017.","year":"2017","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/yellow-pin.png"},{"name":"V\u00e4ders\u00e4kring av eln\u00e4t","latLng":"57.6888741,12.1958918","area":"Gr\u00f6nhult, Landvetter","content":"Omfattar kablifiering av befintligt luftledningsn\u00e4t mellan Gr\u00f6nhult och Tahultsv\u00e4gen, samt \u00e4ven viss del av l\u00e5gsp\u00e4nningsn\u00e4tet och nya n\u00e4tstationer. Totalt ca 4,5km kabel och 7st n\u00e4tstationer i pl\u00e5t. Beredning kommer att p\u00e5b\u00f6rjas tidigast h\u00f6sten 2017.","year":"2018-2019","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/purple-pin.png"},{"name":"V\u00e4ders\u00e4kring av eln\u00e4t - etapp 2","latLng":"57.693415,12.418778","area":"Flahall","content":"Ers\u00e4tter befintligt luftledningsn\u00e4t med jordkabel fr\u00e5n Fagerhultsv\u00e4gen till Skogstorp.Nya n\u00e4tstationer och viss ombyggnad av l\u00e5gsp\u00e4nningsn\u00e4tet ing\u00e5r i projektet. Beredning \u00e4r p\u00e5b\u00f6rjad och kontakter med mark\u00e4gare p\u00e5g\u00e5r.","year":"2018-2019","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/purple-pin.png"},{"name":"V\u00e4ders\u00e4kring av eln\u00e4t - (reservledning)","latLng":"57.7010788,12.2762517","area":"Sk\u00e5rtorp","content":"Vi planerar f\u00f6r en ny 10kV f\u00f6rbindelse, jordkabel, mellan Sk\u00e5rtorpsv\u00e4gen och Chalmers golfbana. Projektet inneb\u00e4r att vi f\u00e5r en reservkopplingsm\u00f6jlighet mellan Sk\u00e5rtorpsomr\u00e5det och omr\u00e5det runt Helgered. Vid fel p\u00e5 n\u00e5gon ordinarie matning kan vi snabbt koppla om f\u00f6r att undvika l\u00e5nga avbrott. Projektet kommer att p\u00e5b\u00f6rjas h\u00f6sten 2017.","year":"2018-2019","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/purple-pin.png"},{"name":"R\u00e5da s\u00e4teri - Banv\u00e4gen i Pixbo","latLng":"57.6601149,12.0884053","area":"R\u00e5da s\u00e4teri","content":"Ny 10kV-f\u00f6rbindelse, till stor del sj\u00f6kabel, mellan R\u00e5da s\u00e4teri och Banv\u00e4gen i Pixbo. Projektet inneb\u00e4r att vi f\u00e5r en kopplingspunkt mellan olika matningsv\u00e4gar och kan snabbt koppla om vid fel och p\u00e5 s\u00e5 s\u00e4tt undvika l\u00e5nga elavbrott.","year":"2017","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/yellow-pin.png"},{"name":"Nybyggnadsomr\u00e5de","latLng":"57.6680918,12.2870336","area":"Airport city","content":"Omfattar ett stort nybyggnadsomr\u00e5de vid infarten till Landvetter flygplats. Utbyggnaden kommer att ske etappvis och har redan p\u00e5b\u00f6rjats vid omr\u00e5det v\u00e4ster om infarten. I omr\u00e5det planeras f\u00f6r nya lager, kontor mm och de kr\u00e4ver \u00f6kad effekt.","year":"2017","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/yellow-pin.png"},{"name":"Solkullev\u00e4gen","latLng":"57.692807,12.209136","area":"Landvetter","content":"Nya 40kV-jordkablar skall gr\u00e4vas ner mellan v\u00e5r mottagningsstation intill Agntj\u00e4rnsv\u00e4gen, fram till g\u00e5ngv\u00e4gen norr om Solkullev\u00e4gen. Projektet genomf\u00f6rs med hj\u00e4lp av v\u00e5r entrepren\u00f6r Vattenfall Services och p\u00e5g\u00e5r. Ber\u00e4knas vara klart f\u00f6re sommaren 2017.","year":"2017","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/yellow-pin.png"},{"name":"G\u00f6kskulla och Gr\u00f6nhult","latLng":"57.695571,12.17283","area":"Landvetter","content":"Planerad sp\u00e4nningsh\u00f6jning till 40kV medf\u00f6r att befintliga kablar m\u00e5ste bytas ut. Detta sker dels norr om Ugglev\u00e4gen ner mot Tahultsv\u00e4gen samt vid Hagav\u00e4gen och Gr\u00f6nhultsv\u00e4gen. Projektet p\u00e5g\u00e5r och ber\u00e4knas vara klart f\u00f6re sommaren 2017.","year":"2017","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/yellow-pin.png"},{"name":"Landvetter Backa","latLng":"57.679903,12.239413","area":"Landvetter","content":"Omvandlingsomr\u00e5de med nya bost\u00e4der, skola mm. Vi f\u00f6ljer kommunens byggnation och samf\u00f6rl\u00e4gger nya kablar och s\u00e4tter nya n\u00e4tstationer. Merparten av luftledningsn\u00e4tet kommer d\u00e4rmed att f\u00f6rsvinna. Projektet p\u00e5g\u00e5r f\u00f6r fullt i \u00f6stra delen och den fortsatta utbyggnaden sker etappvis under n\u00e5gra \u00e5r fram\u00f6ver.","year":"2017","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/yellow-pin.png"},{"name":"R\u00f6set - H\u00e4llsn\u00e4s - Ramberget","latLng":"57.67544,12.178173","area":"Landvetter","content":"Ny 10kV reservledning mestadels som sj\u00f6kabel ger oss m\u00f6jlighet att koppla om driftl\u00e4gen vid avbrott p\u00e5 de radiella str\u00e4ckorna. Genom denna \u00e5tg\u00e4rd kombinerat med fj\u00e4rrstyrning av n\u00e4tstationerna s\u00e5 kortas avbrottstiderna betydligt.","year":"2018-2019","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/yellow-pin.png"},{"name":"V\u00e4gskillnaden","latLng":"57.672927,12.350339","area":"H\u00e4rryda","content":"H\u00e4r planerar vi f\u00f6r att bygga reservledningar, 10kV, fr\u00e5n tre olika h\u00e5ll och samman-koppla dessa i nya n\u00e4tstationer inom omr\u00e5det. Dessa kommer att kunna fj\u00e4rrman\u00f6vreras f\u00f6r att snabbt koppla om vid avbrott.","year":"2018-2019","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/yellow-pin.png"}]
 • Pågående projekt

 • Planerade projekt

 • Övriga Projekt

 • Avslutade projekt

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.